Motie betreffende AED

MOTIE (deze motie is door de gemeenteraad aangenomen)
Raadsvergadering 16 december 2008
Onderwerp: AED’s
indieners:
fractie CDA
fractie Lokaal Dinkelland
De raad van de gemeente Dinkelland;

In vergadering bijeen op 16 december 2008;

Overwegende

Dat het Project stimulering hulpverlening platteland Twente, het zogenaamde AED-project succes heeft in de gemeente Dinkelland;

Dat er namelijk momenteel in Dinkelland, verspreid over de kernen ruim 20 op het alarmeringssysteem van Ambulance Oost aangesloten AED’s operationeel zijn;

Dat daarmee, mede door vrijwilligersinitiatieven vanuit de kernen, een zeer belangrijke voorziening beschikbaar is;

Dat de gemeente tot dusver bij dit alles een beperkt ondersteunende rol heeft gespeeld die zich beperkt tot de looptijd van het project, namelijk een periode van drie jaar;

Dat echter de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van voldoende AED’s in Dinkelland ook na de bedoelde drie jaar verzekerd moet zijn en blijven;

Dat er echter aanleiding is tot zorg over deze continuïteit, omdat immers duidelijk is dat de beschikbaarheid en het gebruik van de AED’s structurele kosten met zich mee brengen, ondermeer bestaand in jaarlijkse controle en onderhoud en in deskundige resetting na gebruik, en dat er voor deze kosten nog onvoldoende voorziening is;

Dat daarnaast is gebleken dat de zogenaamde buitenkasten, ten behoeve van in de buitenlucht aangebrachte AED’s erg prijzig zijn, hetgeen de aanschaf in veel gevallen bemoeilijkt;

Spreekt uit

Dat het essentieel is dat de hierboven geformuleerde zorgen zo snel mogelijk worden weggenomen door het treffen van adequate structurele voorzieningen door de gemeente;

En draagt het college op

I. met inzet van gemeentelijke middelen een structurele financiële faciliteit in het leven te roepen gericht op:
-het stimuleren van deelname aan het AED-project, opdat een zo groot mogelijke dekking wordt gerealiseerd;
-de zekerheid dat de in Dinkelland aanwezige AED’s blijvend goed worden onderhouden, opdat beschikbaarheid en betrouwbaarheid structureel geregeld zijn;
-het verlagen van de financiële drempel voor de aanschaf van AED-buitenkasten, bijvoorbeeld door het creëren van een systematiek van gezamenlijke inkoop;

II. de huidige en mogelijk toekomstige AED-bezitters en –beheerders breed te informeren over de sub I genoemde faciliteiten;

III. te komen met voorstellen om het bovenstaande te regelen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Dinkelland, 16 december 2008

J.G.A. Mollink, fractie CDA
L.M. Stokkelaar-Fila, fractie Lokaal Dinkelland

Terug naar het archief Terug naar AED hoofdpagina