Verkeer

De dorpsraad is in het kader van duurzaam veilig voorstander van het creëren van 30 kilometer zones in Denekamp. Echter wij zien dat op straten die geen enkele aanpassing hebben ondergaan het bord 30 kilometer geplaatst wordt. Wij hebben ons als dorpsraad al vaker uitgesproken dat wij voorstander zijn van 30 kilometer per uur zones, maar dat dan ook de weginfrastructuur zodanig aangepast wordt dat het de weggebruiker uit de weginfrastructuur duidelijk wordt dat er maar 30 kilometer per uur gereden mag worden.
De huidige werkwijze van de gemeente waarin niets met de weginfrastructuur gedaan wordt en zomaar borden geplaatst worden stuit ons tegen de borst. Wij vinden dat hiermee de weggebruiker, bij handhaving van de snelheid door de politie, door de gemeente in een niet gewenste situatie geplaatst wordt, waarbij ongemerkt een snelheidsovertredingen geconstateerd worden.
De dorpsraad heeft de gemeente Dinkelland meerdere malen gevraagd om de inrichting van de straten in 30 kilometer zones conform Richtlijn Essentiële Herkenbaarheidskenmerken Weginfrastructuur zoals verwoord in de richtlijnen van het CROW uit te voeren. Slechts dan kan de weggebruiker zien dat hij zich in een 30 kilometer zone bevindt. Helaas heeft dit tot op heden nog niet het gewenste resultaat opgeleverd, maar de dorpsraad blijft hiervoor strijden.

Na klachten van bewoners van enkele straten in de directe omgeving van het centrum heeft de Dorpsrad Denekamp in 2012 de gemeente Dinkelland verzocht om verkeerstellingen te houden in de straten rondom het centrum.  Eind 2012 heeft te gemeente deze tellingen gehouden en zijn de resultaten openbaar gemaakt.

De dorpsraad heeft regelmatig contact met de gemeente over verkeerszaken, waaronder de diverse herinrichtingsplannen van verschillende straten en het centrum.

Terug naar projecten hoofdpagina