Ook De Veldkamp heeft nu ook een ‘eigen’ AED

Onder de carport van de familie Bolhaar aan de Bremstraat 23 in de wijk De Veldkamp is zaterdag jl. een kastje met een AED geplaatst. Daarmee heeft nu ook deze wijk een reanimatieapparaat tot haar beschikking. Gelijktijdig kreeg een dertigtal wijkbewoners een AED-certificaat uitgereikt, het ‘diploma’ als bewijs dat men ‘met goed gevolg’ de reanimatie/AED-cursus heeft afgerond. Een noodzakelijke opleiding voor het kunnen bedienen van de AED, allemaal in het kadervan de zo genaamde ‘lekenhulp’. Behalve de dertig zijn in De Veldkamp reeds zo’n 70 wijkbewoners via een ander ‘kanaal’ al in het bezit van dat AED-certificaat. Daardoor telt gemiddeld één op de vijf huishoudens een certificaathouder/ster. Uiteraard is het zo dat in één huishouden meer dan één persoon in het bezit ervan kan zijn. Maar het is een mooi gemiddelde.

Bij de plaatsing van de AED in De Veldkamp waren ook Jan Bolhaar en Sep Oorthuis van de Dorpsraad aanwezig. De aanwezigheid van de eerste was wel logisch, want de nieuwe Veldkamp-AED is immers onder zijn carport geplaatst en hij was voorzitter van de AED-werkgroep in genoemde wijk. De dorpsraad is de permanente trekker van het streven om in Denekamp te komen tot een dichtheidsgraad van in elk geval één AED op elke vierkante kilometer van Denekamp. In een volgend artikel praten wij met beide heren over de stand van zaken op dat gebied.

Tegenvallende financiële ondersteuning deel wijkbewoners
Vreugde dus in de wijk De Veldkamp dat daar nu ook een AED met ‘bediening’ aanwezig is. Jammer vond Jan Bolhaar het dat hij dat positieve geluid niet direct kan laten horen ten aanzien van de financiële kant. Van de aangezochte 512 huishoudens in De Veldkamp die gevraagd zijn een financiële bijdrage te willen doen voor het opzetten van een AED-cursus met herhalingsbijeenkomsten gedurende zeven jaar, betaalde namelijk slechts 65% een bijdrag en bovendien volstonden enkelen dan nog met een minimale bijdrage en niet met de gevraagde €20,-. Door die tegenvallende financiële ondersteuning vanuit de wijk moet de cursusopzet, inclusief de herhalingsbijeenkomsten, worden aangepast.
Zoals zo langzamerhand wel algemeen bekend, wordt een AED mede bekostigd uit de ‘jubileumpot’ van de Rabobank. Bij haar eeuwfeest stelde genoemde bank een flink bedrag beschikbaar aan de Dorpsraad met het verzoek daar een passende bestemming voor te zoeken. Dat werd de aanschaf van AED’s in Denekamp en met die bestemming kon de bank volledig instemmen. Daardoor is voor elke aangeschafte AED een bedrag van €1.500,- beschikbaar per wijk. De rest van het benodigde bedrag moet de wijk zelf bijeenbrengen. Voor de inzameling van de rest van het aanschafbedrag, voor het onderhoud ervan en voor de organisatie van de AED/reanimatiecursus is in De Veldkamp een AED-werkgroep opgericht en daarvan maken de volgende personen deel uit: M. Albers, J. Bolhaar, H. Rikhof, J. Ensing, A. van Deth, J. Hampsink en G. Boerrigter.

Dertig nieuwe ‘certificaat’-bezitters
De ‘firma’ (aldus Jan Bolhaar) Rikhof was vlot bereid de AED/reanimatiecursus te verzorgen en de aanmelding daarvoor was wel ‘overstelpend’, namelijk 130. Uiteindelijk werd de cursus gestart met 30 personen en die ontvingen zaterdagmiddag uit handen van het echtpaar Freddy en Marianne Rikhof het certificaat. De definitieve plaatsing van de AED in de kast werd gedaan door Ingrid Albers van de werkgroep. Voor de samengestroomde grote groep wijkbewoners gaf tot slot Marianne Rikhof nog een reanimatiedemonstratie en vertelde Jan Bolhaar hoe de gang van zaken bij een spoedgeval/calamiteit is. Daarin spelen het bekende noodnummer 112, het Rode Kruis, de EHBO, maar vooral ook de Ambulancedienst Oost een belangrijke rol. De gecertificeerde wijkbewoners weten wat hen te doen staat in geval van een oproep én ze weten nu waar zich de wijk-AED bevindt.

Artikel uit Dinkelland Visie van 08-07-2009.
Terug naar het archief Terug naar AED hoofdpagina